NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Algemene Voorwaarden 2018

> > Algemene Voorwaarden (Versie 2018)

Algemene Voorwaarden Koevoets Advocaten B.V. (versie 2018)

[General Terms and Conditions will be provided by request in English as an extra service to our clients]

PDF bestand

  1. Overeenkomst tot dienstverlening.

1.1      Overeenkomsten tot verlening van rechtsbijstand en/of overige diensten van adviserende aard zullen te allen tijde worden gesloten door en namens de besloten vennootschap Koevoets Advocaten B.V. (hierna te noemen: Koevoets Advocaten). De individuele advocaten en/of medewerk(st)ers van het kantoor zullen als zodanig geen partij zijn.

1.2      Van een overeenkomst zoals bedoeld in het vorige lid is pas sprake vanaf het moment dat deze schriftelijk is bevestigd door de advocaat aan de cliënt.

1.3      In deze schriftelijke bevestiging staat vermeld of rechtsbijstand wordt verleend op betalende basis danwel op basis van toevoeging zoals bedoeld in paragraaf 3. De bevestiging vermeldt eveneens een omschrijving van de zaak waarin de rechtsbijstand wordt verleend alsmede het van toepassing zijnde uurtarief.

 1.4      Een overeenkomst zoals bedoeld in 1.1 kan slechts zien op één concreet rechtsprobleem. Voor zover rechtsbijstand dient te worden verleend in meerdere zaken, dient voor elk van deze zaken een afzonderlijke overeenkomst tot stand te komen.

1.5      Indien een overeenkomst tot verlening van rechtsbijstand op betalende basis tot stand is gekomen, impliceert dit dat rechtzoekende geen aanspraak maakt op door de Raad voor Rechtsbijstand gefinancierde rechtsbijstand.

1.6      De behandelend advocaat bepaalt de inhoud van de processtukken en de correspondentie alsmede de wijze waarop deze worden geredigeerd.

1.7      Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de schriftelijke opdrachtbevestiging, is de advocaat gerechtigd om in voorkomende gevallen zijn werkzaamheden te laten waarnemen door een andere advocaat die verbonden is aan Koevoets Advocaten BV danwel een advocaat die is verbonden aan een kantoor waarmee Koevoets Advocaten BV ter zake een vaste samenwerking heeft.

  1. Betaling honorarium.

2.1      Het honorarium voor verlening van rechtsbijstand wordt in rekening gebracht aan de hand van de gewerkte uren tegen het geldende uurtarief (basistarief 2018: €255,- excl. BTW). Betaling van het honorarium geschiedt bij wege van voorschot. Rechtzoekende ontvangt hiertoe een voorschotnota. Ten behoeve van de voorschotnota maakt de behandelend advocaat een inschatting van het aantal uren dat (in de eerste periode) aan rechtsbijstand dient te worden besteed.

2.2      In afwijking van lid 2.1 kan overeengekomen worden dat rechtsbijstand wordt verleend voor een vaste som, een zogenaamde aanneemsom. Indien de zaak op deze wijze wordt aangenomen, zal zulks expliciet worden vermeld in de bevestigingsbrief (1.2). Er zal in deze gevallen geen restitutie plaatsvinden wanneer de cliënt, om wat voor reden dan ook, de overeenkomst tot dienstverlening eenzijdig beëindigt danwel af wenst te zien van verdere dienstverlening.

2.3      Betaling van het voorschot honorarium resp. de aanneemsom dient te geschieden voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Een op de factuur vermelde betalingstermijn maakt zulks niet anders. Dit zelfde heeft te gelden voor griffierechten en leges die verschuldigd zijn in procedures en middels een factuur aan rechtzoekende zijn doorbelast.

2.4      Betaling vindt plaats door overschrijving op de bankrekening van Koevoets Advocaten. De betaling wordt geacht te zijn gedaan op het moment dat het bedrag daadwerkelijk is bijgeschreven op de rekening. In uitzonderingsgevallen kan contant worden betaald. Bij contante betalingen zal te allen tijde een betalingsbewijs worden verstrekt.

2.5      Het kantoor behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden van de advocaat zonder nadere aankondiging op te schorten zolang de betaling van het honorarium niet is geschied. Dit kan in voorkomende gevallen eveneens inhouden dat de advocaat niet ter zitting verschijnt, de bezwaar- en beroepsgronden niet (tijdig) aanvult of het niet (tijdig) opgeven van getuigen. Voor uitblijven van betaling van door Koevoets Advocaten betaalde en aan rechtzoekende doorbelaste verschotten, zoals leges en griffierechten en door derden verleende diensten, geldt bovenstaande onverkort.

2.6      Op het moment dat geen betaling binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden, heeft het kantoor het recht de overeenkomst tot dienstverlening zoals bedoeld in art. 1 eenzijdig te beëindigen. De overeenkomst wordt in dat geval beëindigd vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken.

2.7      Beëindiging van de overeenkomst tot verlening van rechtsbijstand, zoals bedoeld in het voorgaande lid, laat onverlet de verschuldigdheid van het honorarium voor de reeds bestede uren danwel de som waarvoor de zaak is aangenomen, alsmede voor kosten die Koevoets Advocaten ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst heeft moeten maken zoals betaling van griffierechten en leges.

2.8      Tenzij voor de verlening van de rechtsbijstand in een bepaalde zaak een vast bedrag wordt afgesproken, heeft de rechtzoekende recht op verstrekking van een urenverantwoording. Deze urenverantwoording wordt op aanvraag verstrekt.

2.9      Het standaarduurtarief bedraagt per 01.01.2017 voor een advocaat-partner  € 345,- excl. BTW en voor een advocaat-medewerker/overige advocaten  € 255,- excl. BTW.

2.10    Bij uitblijving van betaling van enige factuur, zal slechts eenmaal een aanmaning worden verzonden. In het geval geen gevolg wordt gegeven aan deze aanmaning door betaling binnen de daarin gestelde termijn, vervallen automatisch alle eventueel eerder verleende kortingen en/of coulance. Daarnaast zullen kosten in rekening worden gebracht ten behoeve van de incasso.

2.11    Koevoets Advocaten is gerechtigd bedragen te ontvangen op haar derdengeldrekening, uit hoofde van schadevergoeding en dergelijke, te verrekenen met alle eventuele openstaande facturen van dezelfde relatie.

  1. Verlening van rechtsbijstand op basis van toevoeging.

3.1      Rechtzoekenden die aan de hand van hun inkomensgegevens aannemelijk maken dat zij in aanmerking komen voor verlening van rechtsbijstand op basis van een toevoeging, kunnen verzoeken of de rechtsbijstand op deze basis wordt verleend. Koevoets Advocaten zal inschatten of de aard van de zaak voldoet aan de voorwaarden die de Raad voor Rechtsbijstand daaraan stelt. De keuze om de rechtsbijstand op basis van een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand te verlenen in plaats van op betalende basis, ligt bij Koevoets Advocaten. Koevoets Advocaten aanvaardt geen verplichting om rechtsbijstand op basis van toevoeging in concrete zaken te verlenen, anders dan in het geval dat de rechter aan de behandelend advocaat een last tot toevoeging is verstrekt.

3.2      De eisen voor verlening van rechtsbijstand op basis van toevoeging zijn te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

3.3      Nadat de verlening van rechtsbijstand op basis van toevoeging is overeengekomen, zal dit door de advocaat schriftelijk aan de cliënt worden bevestigd. Paragraaf 1 van deze Algemene Voorwaarden is hierop van toepassing. De verlening van rechtsbijstand neemt hiermee een aanvang.

3.4      De aanvraag van de toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand zal worden gedaan door Koevoets Advocaten op basis van de door de rechtzoekende verstrekte gegevens.

3.5      De door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde Eigen Bijdrage danwel de door Koevoets Advocaten geschatte Eigen Bijdrage wordt door Koevoets Advocaten in rekening gebracht bij de cliënt. De Eigen Bijdrage dient betaald te worden aan Koevoets Advocaten en niet aan de Raad voor Rechtsbijstand.

3.6      Ten aanzien van de door Koevoets Advocaten aan cliënt gefactureerde Eigen Bijdrage danwel geschatte Eigen Bijdrage zijn de voorwaarden zoals vermeld onder paragraaf 2 van de Algemene Voorwaarden van toepassing.

3.7      Niettegenstaande het feit dat de cliënt zoals onder 3.1 bedoeld aannemelijk heeft gemaakt dat hij in aanmerking komt voor rechtsbijstand op basis van toevoeging, kan door de Raad voor Rechtsbijstand op basis van haar eigen overwegingen worden beslist dat de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen.

3.8      In een geval zoals bedoeld onder 3.7 kan zowel de rechtzoekende als Koevoets Advocaten de overeenkomst tot verlening van rechtsbijstand eenzijdig ontbinden vanaf de datum van dagtekening van het betreffende besluit van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit recht tot ontbinding aan de zijde van Koevoets Advocaten heeft te gelden ongeacht de mogelijkheden bij cliënt om in bezwaar en/of beroep te gaan cq peiljaarverlegging te verzoeken tegen / ten aanzien van de betreffende beschikking van de Raad voor Rechtsbijstand.

3.9      In het geval de overeenkomst tot verlening van rechtsbijstand is ontbonden op basis van art. 3.8, kan cliënt een nieuwe overeenkomst sluiten met Koevoets Advocaten ter zake verlening van rechtsbijstand op betalende basis.

3.10    In het geval van art. 3.7 is cliënt betaling van de uren verschuldigd die de advocaat tot dan toe aan de zaak heeft besteed. Aan de cliënt zal in dat geval een coulancekorting van 30% ten opzichte van het reguliere uurtarief worden verleend. Paragraaf 2 is van toepassing.

3.11    Een eventueel openstaande bezwaar tegen de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand, zoals bedoeld onder 3.7,  doet aan de betalingsverplichting van lid 3.10 geen afbreuk. Indien een dergelijk bezwaar of beroep niettemin gegrond wordt verklaard, dan heeft de cliënt recht op teruggave van het op basis van dit lid betaald honorarium.

3.12    Het aantekenen van bezwaar of beroep tegen beslissingen van de Raad voor Rechtsbijstand aangaande afwijzing van de aanvraag toevoeging, intrekking of stopzetting van de toevoeging danwel oplegging / hoogte van de Eigen Bijdrage en/of verzoeken van een peiljaarverlegging is voor verantwoordelijkheid van de cliënt.

  1. Instellen hoger beroep.

4.1      Voor het tijdig instellen danwel intrekken van het hoger beroep of cassatieberoep in strafzaken danwel aanwenden van enig ander rechtsmiddel is rechtzoekende zelf in beginsel verantwoordelijk.

4.2      Wanneer een der advocaten wordt verzocht om hoger beroep in te stellen danwel in te trekken dan dient dit schriftelijk te geschieden. Dit verzoek dient minstens 48 uren voor verlopen van de termijn door de advocaat te zijn ontvangen. De advocaat is eerst verantwoordelijk voor het daadwerkelijk instellen na schriftelijke bevestiging.

4.3      Hetgeen is bepaald in 4.2 is eveneens van toepassing in bestuursrechtelijke zaken ten aanzien van het administratief bezwaar, beroep en hoger beroep.

  1. Aansprakelijkheid.

5.1      Aansprakelijkheid wordt door Koevoets Advocaten slechts aanvaard voor het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Partijen bij een overeenkomst zoals bedoeld in art. 1.1 gaan hiermee uitdrukkelijk akkoord.

  1. Toepasselijk recht.

6.2      Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing en is uitsluitend de rechtbank te Rotterdam bevoegd.

6.3      Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Koevoets Advocaten verrichte of

            aan haar opgedragen werkzaamheden en/of de rechtsverhouding met de opdrachtgever of andere derde, zijn

            onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechter te Rotterdam.

  1. Klachten- en Geschillenregeling advocatuur.

7.1       Koevoets Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie advocatuur.

7.2       Indien rechtzoekende / cliënt  niet tevreden is over onze dienstverlening, kan hij/zij binnen drie maanden na het moment waarop hij/zij kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven, een schriftelijke klacht indienen bij de advocaat. Uw klacht zal eerst intern worden behandeld door onze klachtenfunctionaris.

7.3       Wij streven ernaar om uw klacht zo spoedig mogelijk doch binnen vier weken te verwerken. Mocht uw klacht niet binnen vier weken naar uw tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie.

7.4       Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.

  1. Slotbepaling.

8.1       Deze Algemene Voorwaarden worden bij wege van service aan onze cliënten in voorkomende gevallen eveneens in een Engelse en Chinese vertaling aangeboden.  In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn. 

8.2       Het auteursrecht op onderhavige Algemene Voorwaarden rust bij Koevoets Advocaten.