NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

WSNP informatie

> WSNP informatie

Uit de praktijk merken wij dat er veel onduidelijkheid is met betrekking tot de WSNP en het traject voorafgaand aan de WSNP. Wat zijn mijn rechten en plichten? Hoe kom ik in de WSNP? Wat zijn mijn verplichtingen binnen de WSNP? Wanneer mag ik een advocaat inschakelen? Wat gebeurt er na mijn WSNP?

alles over wsnp

Schuldsanering en WSNP

Voorafgaand aan een verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling vindt er altijd een schuldhulpverleningstraject plaats. Een schuldenaar kan zich melden bij de Gemeente of de Kredietbank indien hij veel schulden heeft. Er zal dan een schuldhulpverleningstraject opgestart worden.

Gedurende het traject worden de schulden geïnventariseerd. Er wordt ook geprobeerd om een minnelijke regeling te treffen. Indien een minnelijke regeling mislukt, dan zal de Gemeente/Kredietbank u aanraden het verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling in te dienen bij de rechtbank.

Informatie aanleveren bij bewindvoerder

De saniet dient gevraagd en ongevraagd informatie aan te leveren bij de bewindvoerder. Met name informatie omtrent de (wijziging) van de inkomsten en uitgaven moeten gemeld worden. Voor bepaalde uitgaven moet er ook toestemming worden gevraagd aan de bewindvoerder. Indien het traject succesvol wordt doorlopen, dan wordt aan de saniet een ‘schone lei’ verleend. Alle schulden voorafgaand aan de toepassing van de WSNP worden (indien saneerbaar) kwijtgescholden. Indien een schuldeiser zich na de schone lei tot de saniet wenst (en de schuld is ontstaan voor toepassing van de WSNP), dan vist de schuldeiser naast het net.

Schone lei na WSNP traject

Het allergrootste voordeel is uiteraard de schone lei. De schulden zijn niet langer afdwingbaar voor zover deze saneerbaar zijn. Sommige schulden zijn niet saneerbaar, bijvoorbeeld schulden aan het CJIB/DUO en de Belastingdienst. Daarnaast biedt een WSNP traject ook (financiële) rust aan een saniet.
Lees meer over de voorwaarden tot toelating in de WSNP

Maak gebruik van een gespecialiseerde WSNP advocaat

Een gespecialiseerde WSNP-advocaat kent de uitzonderingen. Daarnaast kan een gespecialiseerde WSNP advocaat soms nog wel eens fouten uit de verslagen van de bewindvoerder halen. Een gespecialiseerde WSNP advocaat (gelet op de ervaring) mogelijkheden aandragen om zo de (eventuele) tekortkomingen te herstellen. Zulke mogelijkheden zullen nooit door de bewindvoerder worden aangedragen.