NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Minnelijke regeling

> > > Minnelijke regeling

Vaak wordt de minnelijke regeling en de schuldsaneringsregeling (ten onrechte!) door elkaar gebruikt. De minnelijke regeling verschilt van de wettelijke schuldsaneringsregeling. De minnelijke regeling wordt ook wel eens “minnelijk traject” genoemd.

Het minnelijke traject is een verplicht traject voorafgaand het verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling. Op deze pagina zullen wij uitleggen waarom de minnelijke regeling van essentieel belang is en wat de minnelijke regeling precies is.

Waarom is de minnelijke regeling zo belangrijk?

Indien een schuldenaar zich aanmeldt bij de schuldhulpverlening, dan is de eerste stap (nadat alle schuldeisers zijn geïnventariseerd) het bewerkstelligen van een minnelijke regeling. Een minnelijke regeling houdt in dat alle schuldeisers akkoord gaan met een betaling tegen finale kwijting.

De schuldhulpverlener zal alle schuldeisers aanschrijven en een bepaald percentage aanbieden (afhankelijk van het inkomen van de schuldenaar). De schuldeisers kunnen met het voorstel instemmen of het voorstel weigeren.

De minnelijke regeling mag in beginsel niet overgeslagen worden. Het mislukken van een  minnelijke regeling is een voorwaarde om een verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling te kunnen doen. Bij het verzoek om toepassing van de WSNP moet namelijk een verklaring van de schuldhulpverlenende instantie zitten waarin staat dat de minnelijke regeling is mislukt en om welke reden de minnelijke regeling is mislukt.

De rechter kan het verzoek niet-ontvankelijk verklaren indien voornoemde verklaring ontbreekt. Het kan ook zo zijn dat het verzoek ten onrechte niet-ontvankelijk is verklaard. Raadpleeg altijd een advocaat indien het verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling “niet-ontvankelijk” is verklaard.

Wie komt in aanmerking voor een minnelijke regeling

Iedere natuurlijke persoon (boven de 18 jaar) kan in aanmerking komen voor de minnelijke regeling indien er sprake is van problematische schulden. Ook natuurlijke personen die zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefenen komen in aanmerking voor de minnelijke regeling.

Hoe wordt de aflossingscapaciteit in het minnelijk schuldtraject berekend?

De aflossingscapaciteit wordt berekend aan de hand van de inkomsten en (vaste) uitgaven van de schuldenaar. De schuldhulpverlenende instantie zal aan de hand van de financiële gegevens een VTLB berekenen. Er wordt dan ook rekening gehouden met toeslagen/alimentatie. Het VTLB is genoeg om de vaste lasten te betalen, onvoorziene uitgaven worden niet ingecalculeerd. De schuldenaar moet hier zelf rekening mee houden.

De vraag die ook vaak wordt gesteld is of een eigen woning een obstakel vormt voor de minnelijke regeling. Dit hoeft niet zo te zijn. Gedurende de minnelijke regeling moet de hypotheek wel tijdig worden voldaan om te voorkomen dat er (opnieuw) een achterstand ontstaat. De schuldhulpverlenende instantie zal ook rekening houden met de hypotheeklasten.
Lees meer over schuldsanering en uw hypotheek