NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Voorwaarden toelating WSNP

> > Voorwaarden toelating WSNP

Indien een aanvraag om toepassing van de schuldsaneringsregeling is ingediend, dan wordt de verzoeker opgeroepen om op zitting te verschijnen. De rechter gaat dan toetsen of verzoeker toegelaten kan worden tot de schuldsaneringsregeling. Wij zullen in dit hoofdstuk uitleggen wanneer een verzoeker toegelaten kan worden tot de schuldsaneringsregeling en waar de rechter naar kijkt.

Voorwaarden WSNP

Er moet allereerst sprake zijn van een situatie waarin verzoeker is opgehouden te betalen. Dit wil zeggen dat verzoeker niet langer in staat is om zijn betalingsverplichtingen voort te zetten.

Voordat verzoeker wordt opgeroepen voor een zitting, toetst de rechter of verzoeker niet eerder is toegelaten tot de schuldsaneringsregeling. Het verzoek wordt afgewezen (“niet-ontvankelijk” verklaard) indien verzoeker binnen tien jaar opnieuw een verzoek om toepassing van de schuldsanering doet en de eerdere/vorige schuldsaneringsregeling (tussentijds) is beëindigd zonder toekenning van de schone lei.  Uiteraard zijn daar wel uitzonderingen op.

Daarna toetst de rechter of er een “285-verklaring” aanwezig is in het verzoek. Dit houdt in dat de schuldhulpverlenende instantie een minnelijk traject moet aanbieden en dit moet de schuldhulpverlener verklaren in de zogenaamde “285-verklaring”. Indien de verklaring ontbreekt, dan wordt het verzoek niet-ontvankelijk verklaard. Verzoeker wordt dan niet opgeroepen om te verschijnen voor de rechter. Ook hier zijn er uiteraard uitzonderingen op.

Indien verzoeker ter zitting moet verschijnen, dan zal de rechter vragen stellen omtrent het ontstaan van de schulden. De rechter toetst of de schulden (vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag) “te goeder trouw” zijn ontstaan. Het is dus van belang om voorafgaand aan de zitting goed voorbereid te zijn. Verzoeker moet uitleg kunnen geven over het ontstaan van de schulden en aantonen waarom hij nu niet opnieuw in de financiële problemen zal komen.

Verzoeker mag ook geen psychische problemen dan wel verslavingen hebben. De rechter moet er zeker van zijn dat verzoeker ten tijde van de aanvraag in staat is om de verplichtingen die voortvloeien uit de schuldsaneringsregeling kan nakomen. Mocht verzoeker eerder psychische problemen dan wel verslavingsproblemen hebben, dan dient te worden aangetoond dat de situatie ten minste een jaar onder controle is.

Informatieverplichting bij WSNP

Daarnaast is er een informatieverplichting. Saniet dient gevraagd en ongevraagd de bewindvoerder te informeren. Het gaat dan met name om de informatie die invloed hebben op het berekenen  van het vrij te laten bedragen. Ook dient u de bewindvoerder te informeren indien er omstandigheden zijn die de nakoming van de verplichtingen eventueel kunnen beïnvloeden. Ik geef als voorbeeld dat een saniet doorgaans ook om toestemming moet vragen indien hij op vakantie wenst te gaan.

Afdrachtverplichting

Tot slot is er een afdrachtverplichting. Saniet dient alles boven het vrij te laten bedrag af te dragen aan de boedel. Het vrij te laten bedrag wordt berekend door de bewindvoerder. Van het vrij te laten bedrag dient de saniet alle vaste lasten te betalen.

Het is met name van belang om actief de bewindvoerder te informeren en alles tijdig aan te leveren.
Lees meer over het vrij te laten bedrag tijdens de WSNP