NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

WSNP aanvragen Rechtbank

> > > WSNP aanvragen Rechtbank

Als een schuldhulpverleningstraject achter de rug is en er geen minnelijke regeling tot stand is gekomen, dan is de volgende stap het verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling. Op deze pagina zullen wij tips geven om de aanvraag zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

Zelf WSNP aanvragen bij de Rechtbank?

De schuldhulpverlener zal het verzoekschrift om toepassing van de schuldsaneringsregeling voor u klaarmaken. Dit verzoekschrift moet u inleveren bij de rechtbank in het arrondissement waar verzoeker woont. Het dossier bestaat uit uw persoonlijke gegevens waaronder uw inkomsten en uitgaven. Daarnaast moet er een volledige crediteurenlijst overhandigd worden. Let er dan ook op dat alle schuldeisers staan vermeld op uw crediteurenlijst en dat de ontstaansdata er op staan. Mocht het zo zijn dat er geen ontstaansdata bekend zijn, dan kan de rechtbank uw verzoek niet in behandeling nemen.

Nog meer van belang is dat er een motivering van de schuldhulpverlener/gemeente aanwezig is waarin staat dat het schuldhulpverleningstraject (lees: minnelijke regeling) is mislukt. De rechtbank zal het verzoek WSNP niet in behandeling nemen Indien de verklaring ontbreekt of indien er geen minnelijke regeling is opgestart. Het is dus noodzaak om dit in de gaten te houden indien een schuldhulpverleningstraject wordt opgestart.

Bij het verzoekschrift dient verzoeker zelf een aantal verplichte bijlagen toe te voegen  (bijv. uittreksel BRP), deze bijlagen mogen niet ouder zijn dan 1 maand. Daarnaast moet het verzoekschrift alle relevante informatie omtrent de schulden, inkomsten en bezittingen van de verzoeker bevatten.

Let op dat het verzoekschrift door u wordt ondertekend ! Het verzoek moet overigens binnen zes maanden na afgifte van de verklaring (mislukken minnelijke regeling) worden ingediend bij de rechtbank.