NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

IND en gezinshereniging

> > > > > IND en gezinshereniging

Personen met rechtmatig verblijf in Nederland kunnen vaak hun buitenlandse gezinsleden naar Nederland halen. In tegenstelling tot hetgeen veelvuldig wordt gedacht, hoef je dus niet de Nederlandse nationaliteit te hebben om buitenlandse gezinsleden naar Nederland te laten komen. Onder bepaalde voorwaarden is dat namelijk ook mogelijk als je een Nederlandse verblijfsvergunning hebt.

Wie komt in aanmerking voor gezinshereniging?

De volgende gezinsleden komen in aanmerking voor gezinshereniging:

  • de echtgeno(o)t(e)
  • de geregistreerd partner
  • de ongehuwde partner
  • minderjarige kinderen

De referent en de partner moeten allebei tenminste 21 jaar oud zijn. Ook partners van hetzelfde geslacht komen voor gezinshereniging in aanmerking. Voor gezinshereniging voor een kleinkind, ouder of grootouder leest u meer op deze pagina. Voor geadopteerde kinderen gelden andere voorwaarden.

De voorwaarden

Basisexamen inburgering noodzakelijk bij gezinshereniging

Het Basisexamen Inburgering Buitenland

In de meeste gevallen is het noodzakelijk dat de buitenlandse partner het Basisexamen Inburgering Buitenland behaalt. Het examen bestaat uit 3 onderdelen en kost € 150,- Zodra alle onderdelen zijn behaald, is het certificaat een jaar geldig. Het basisexamen moet worden afgelegd bij de ambassade of het consulaat in het land van herkomst, of in het land waar je een verblijfsvergunning hebt. Het kan voorkomen dat er geen Nederlandse vertegenwoordiging is. In dat geval kun je het examen afleggen in een buurland.

Afhankelijk van de ambassade kan het voorkomen dat er een lange wachtrij is. Het is daarom aan te raden tijdig een afspraak te maken of te informeren naar de beschikbaarheid. Ook de uitslag van het afgelegde examen kan een aantal weken in beslag nemen. Aanmelden voor het examen kan hier.

Inkomensvereiste

Voor gezinshereniging is het noodzakelijk dat de referent zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan. Een voldoende inkomen is meestal een inkomen dat minimaal gelijk is aan het wettelijk minimumloon. De inkomensnormen worden halfjaarlijks bijgesteld en kunt u hier raadplegen.

Een zelfstandig inkomen is een inkomen dat je zelf verdient. Een uitkering uit publieke middelen wordt daarom niet als zelfstandig aangemerkt. Het inkomen is duurzaam indien de arbeidsovereenkomst nog minimaal 12 maanden doorloopt op het moment van het indienen van de aanvraag. Heb je een contract voor minimaal 6 maar korter dan 12 maanden, dan wordt het inkomen alsnog als duurzaam aangemerkt als het inkomen in het jaar voorafgaand aan de aanvraag voldoende was. Als u ondernemer bent, dan wordt het inkomen als duurzaam aangemerkt indien u 1.5 jaar voorafgaand aan de aanvraag inkomen uit onderneming hebt gehad. Ook andere inkomensbronnen mogen worden gebruikt bij de aanvraag en mogen bij elkaar opgeteld worden.

Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt of u bent blijvend en volledig arbeidsongeschikt of bent niet in staat aan de plicht tot arbeidsinschakeling te voldoen, dan kunt u vrijgesteld worden van het inkomensvereiste. De IND zal per situatie kijken of vrijstelling mogelijk is.

Wat doen wij voor u? 

Indien u zich laat bijstaan in de aanvraagprocedure, dan nemen wij uw zorgen voor wat betreft de aanvraag compleet uit handen. We zullen eerst kijken of u voldoet aan de voorwaarden. Het kan ook zijn dat u op een eenvoudigere manier de gezinshereniging kunt bewerkstelligen dan u in gedachte had.

Zodra u er klaar voor bent, verzamelen we samen de benodigde documenten waarna wij de aanvraag namens u indienen. Het gehele proces zullen wij monitoren tot het moment dat de IND een beslissing neemt. Hierbij houden we ook in de gaten dat de IND zich houdt aan de wettelijke beslistermijnen. Ook de correspondentie verloopt via ons kantoor, zodat u daar geen omkijken naar heeft.

Waar moet de aanvraag worden ingediend?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het type aanvraag dat wordt ingediend. Woont u in Nederland en wilt u gezinsleden uit het buitenland naar Nederland halen? Dan kan de aanvraag zowel in Nederland als in het buitenland worden ingediend. Doet u bij uw aanvraag een beroep op art. 8 EVRM/humanitair, dan moet uw familielid de aanvraag in persoon bij een IND-loket indienen.

Bij dit type aanvraag gaat het om situaties waarbij gezinshereniging op reguliere gronden niet mogelijk is. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de Nederlandse referent die niet aan het inkomensvereiste kan voldoen of een ouder van een verwesterde schoolgaande minderjarige Afghaanse dochter. Als u een familielid bent van een EU/EER-onderdaan of Zwitser, dan moet u de aanvraag ook indienen bij één van de IND-loketten.

Kind geboren in Nederland

Als uw kind in Nederland is geboren en feitelijk tot uw gezin behoort, dan kan uw kind ook een verblijfsvergunning krijgen. Een aanvullende voorwaarde is dat u en uw kind vanaf de geboorte van uw kind het hoofdverblijf in Nederland heeft.

Bel direct: 010 425 7800

Of ga naar de contactpagina