NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Vreemdelingenrecht en immigratierecht

> > Uitleg migratierecht

Geschiedenis en toekomst van het Europees Immigratierecht / gevolgen Nederlandse verblijfsvergunningen.

Immigratie is altijd in beweging. Nederland had een wereldwijde reputatie een gastvrij land te zijn. Door deze reputatie oefent Nederland nog steeds een grote aantrekkingskracht uit op (potentiele) immigranten. Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is Nederland echter een zogenaamd restrictief toelatingsbeleid gaan voeren. Dit uitte zich in steeds strenger wordende regels en voorwaarden ten aanzien van het aanvragen van een Nederlandse verblijfsvergunning. Ook hebben de regels er door de jaren heen toe geleid dat het voor de IND eenvoudiger is geworden om verblijfsaanvragen af te wijzen of zelfs eenmaal afgegeven verblijfsvergunningen weer in te trekken. Ook de controle op de naleving van de voorwaarden waaronder het verblijfsrecht is verstrekt, is steeds meer geïntensiveerd.

Europa is de afgelopen jaren – door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, Afrika en de rest van de wereld – verder onder druk komen te staan wat betreft de mogelijkheden om immigranten op te nemen. De verwachting is dat niet alleen in Nederland maar zeker ook op Europees niveau de regelgeving ten aanzien van immigratie verder zal worden aangescherpt. Tegelijkertijd biedt het Europees recht op zichzelf weer aanvullende mogelijkheden voor migratie, met name binnen het Europees grondgebied.

Immigratie, verblijfsrecht en nationaliteitsrecht zal naar verwachting meer en meer terrein gaan vormen voor gespecialiseerde immigratie- en vreemdelingenrechtadvocaten.


Neem contact op

Europa route en andere Immigratie opties

Op grond van het Europese vreemdelingenrecht en Internationale verdragen kan vaak aanspraak gemaakt worden op soepelere migratieregels. Denkt u bijvoorbeeld eens aan de Europa-route. Of kijkt u eens naar de voordelen die de status van langdurig ingezetene met zich meebrengen, de versoepelde verblijfsrechten voor Turkse onderdanen op basis van het Associatiebesluit, het Nederlands-Amerikaans vriendschapsverdrag, een beroep op art, 8 EVRM (het uitoefenen van family life) of de Europese Rechten van het kind.

Visum voor kort verblijf

Voor een verblijf van maximaal 90 dagen kunt een visum voor kort verblijf aanvragen. Dit type visum is geschikt indien u bijvoorbeeld familie, vrienden of een zakenrelatie wil uitnodigen.

De 2 belangrijkste redenen voor afwijzing visum kort verblijf

We zien dat het grootste deel van de aanvragen worden afgewezen om twee redenen.

  1. Doel en omstandigheden verblijf niet voldoende aangetoond
    De eerste reden is dat het doel en de omstandigheden van het verblijf onvoldoende zijn aangetoond. Dit wordt algauw aangenomen indien er tegenstrijdigheden bestaan met betrekking tot het verblijf.
  2. Risico op vestigingsgevaar aanvrager visum kort verblijf
    Het tweede punt is dat er onvoldoende sociale en economische binding bestaat. Hiermee wordt bedoeld dat er risico is op vestigingsgevaar.

De bezwaarfase leidt vaak alsnog tot afgifte van het visum, omdat onduidelijkheden kunnen worden toegelicht. Op dat moment zijn echter vaak al de kosten voor de reis gemaakt. Om deze ellende te voorkomen is een goed voorbereide aanvraag van belang. Let op: indien u een beroep wil doen op de versoepelde regels van de burgerschapsrichtlijn dan dient u dit duidelijk aan te geven op het aanvraagformulier. Doet u dit niet, dan wordt u automatisch onderworpen aan de strengere visumregels en wordt uw aanvraag onterecht afgewezen.


Neem contact op

Inreisverbod en ongewenstverklaring

Het inreisverbod en de ongewenstverklaring zijn manieren om ongewenste vreemdelingen uit Nederland en de Europese Unie te weren. Met de komst van de terugkeerrichtlijn zijn ook de nationale regels met betrekking tot de ongewenstverklaring onderworpen aan het Europees recht. Een inreisverbod wordt in veel gevallen snel opgelegd, terwijl de gevolgen daarvan immens kunnen zijn. Immers, zolang het inreisverbod van kracht is, kan (in beginsel) geen sprake zijn van rechtmatig verblijf in de meeste landen van de Europese Unie.

De procedure voorafgaand aan het opleggen van het inreisverbod is vaak erg summier, zodat vaak onvoldoende wordt ingegaan op de gevolgen voor de vreemdeling. Indien er belangen zijn in Nederland of de Europese Unie, is het altijd raadzaam om bezwaar of beroep (afhankelijk van de omstandigheden waaronder het is opgelegd) in te stellen.

Het komt ook voor dat er eerst een voornemen wordt uitgesproken, voordat daadwerkelijk over wordt gegaan tot de maatregel. De vreemdeling wordt dan in de gelegenheid gesteld om individuele omstandigheden kenbaar te maken, waardoor afgezien moet worden van de maatregel. Ook kan bezwaar worden gemaakt tegen de duur van het inreisverbod.


Neem contact op


Vreemdelingenbewaring wanneer geen verblijfsvergunning

Vreemdelingen die zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven, kunnen in vreemdelingendetentie worden geplaatst. Tegen deze maatregel kan beroep worden ingesteld. Het is van groot belang om dat zo spoedig mogelijk te doen, omdat een vreemdeling dan niet onnodig lang van zijn/haar vrijheid wordt beroofd.

In de praktijk blijkt dat het nogal vaak voorkomt dat er fouten worden gemaakt in het voortraject, waardoor de vreemdelingenbewaring onrechtmatig is. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk dat aan de vreemdeling een schadevergoeding wordt toegekend.

Daarnaast kan in overleg met de vreemdelingenpolitie worden gekeken naar de toepassing van een lichter middel. Kan de vreemdeling bijvoorbeeld niet in afwachting van de procedure verblijven bij familie of kennissen? Een vreemdelingenadvocaat kan in de gaten houden of de IND voldoende voortgang maakt met de zaak. Het is niet de bedoeling dat een vreemdeling nodeloos in detentie wordt geplaatst.

Bij onze vreemdelingenrechtadvocaten kunt u terecht voor al uw vreemdelingenrechtelijke vragen en immigratiekwesties. Het vooraf inwinnen van advies kan in veel situaties een hoop ellende voorkomen.

Vreemdelingenadvocaat, Immigratie advocaat of Asieladvocaat?

Zoals volgt uit bovenstaand overzicht, is er een onderscheid te maken tussen specialismen op de navolgende gebieden:

  • Immigratie
  • Vreemdelingenrecht
  • Asielrecht

Immigratie als specialisme ziet puur op al hetgeen te maken heeft met het indienen van aanvragen tot verblijf in Nederland.

Met het specialisme Vreemdelingenrecht wordt doorgaans een breder vakgebied aangeduid en omvat ook de deskundigheid waar het gaat om het procederen tegen de overheid, in het bijzonder tegen de beslissingen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst inhoudende afwijzing van verblijfsaanvragen en intrekking van verblijfsvergunningen. Kwesties als Terugkeerbesluiten, Inreisverboden en de vrijheidsbenemende maatregelen genaamd ‘vreemdelingenbewaring’ en ‘grensdetentie’ vallen eveneens onder het specialisme “Vreemdelingenrecht”.

Asielrecht ziet op aanvragen van vluchtelingen die toegang tot Nederland wensen omdat men om politieke redenen wordt vervolgd en/of mensenrechtenschendingen hebben te vrezen in hun land van herkomst.

Ondanks de overlap van de vakgebieden ziet men in de Nederlandse advocatuur vaak een scheiding. Vreemdelingenadvocaten houden zich in de meeste gevallen niet bezig met Immigratie. Immigratiespecialisten wagen zich op hun beurt in veel gevallen niet aan vreemdelingenrechtelijke procedures.

Bij Koevoets Advocaten hebben de specialisten hun deskundigheid zowel op het gebied van Immigratie als op het gebied van het Vreemdelingenrecht.


Neem contact op


Of bel ons via:010 425 7800